Hopp til hovedinnhold

Etiske retningslinjer

Hamar Middelalderfestival skal være et sosialt utjevnende arrangement.​

Hamar Middelalderfestival skal opptre ansvarsfullt og profesjonelt ovenfor deltakere, frivillige og publikum.

Hamar Middelalderfestival skal være trygt og inkluderende for både frivillige, deltakere og publikum.

Alle som er involvert i Hamar Middelalderfestival skal vise respekt for alle mennesker, uavhengig av alder, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk overbevisning eller funksjonshemming. Hamar Middelalderfestival tar avstand fra alle former for negativ diskriminering, rasisme, trakassering og mobbing.

Retningslinjer mot trakassering

Vi har alle et ansvar for å sikre et godt ytringsklima, uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsnedsetting, posisjon eller makt. Retningslinjene uttrykker forventninger til alle som er tilknyttet Hamar Middelalderfestival gjennom å være deltakere, frivillige, handelsfolk og prosjektledelse.

Lovverket forbyr trakassering. Med trakassering mener vi handlinger, unnlatelse eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering mener vi alle former for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Våre etiske retningslinjer:

1.  Vi skal møte hverandre med respekt og stoppe alle former for mobbing, maktmisbruk, rasisme, trakassering, diskriminering og seksuell trakassering. Hamar Middelalderfestival skal være en trygg festival hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres.

2.  Vær åpen for tilbakemeldinger som gjelder egen språkbruk og egen oppførsel.

3.  Kroppskontakt, oppførsel og intim språkbruk i kommunikasjon, som andre kan oppleve som seksuelt krenkende skal ikke finne sted. Unngå situasjoner som andre kan oppleve som utrygge eller uønskede.

4. Alle tilknyttet festivalen og særlig de med tillitsposisjoner i det historiske miljøet og Hamar Middelalderfestival skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre, og ikke misbruke tilliten de har i kraft av sitt verv eller sin stilling, slik at maktubalanse ikke blir utnyttet.

5. Lovbrudd og seksuelle overgrep skal meldes til, og bli etterforsket av politiet.

6. Alkohol kan øke risikoen for trakassering og seksuell trakassering. Dette innebærer et skjerpet ansvar for både arrangør og deltakere.

Varsle om brudd på retningslinjer eller kritikkverdige forhold!

Grip inn og si ifra dersom du opplever eller ser brudd på disse retningslinjene.

Alle deltakere som blir kjent med, eller opplever mobbing, rasisme, diskriminering eller trakassering oppfordres til å varsle.

Alle deltakere som blir kjent med eller opplever kritikkverdige forhold eller lovbrudd oppfordres til å varsle. 

Hvis du opplever eller blir vitne til noe ubehagelig, ta umiddelbart kontakt med:​

Festivalleder
Ranveig Nordbryhn
ranveig.nordbryhn@annomuseum.no
97 46 16 72 / 90 52 48 82

Frivillighetskoordinator
Linda Fredriksberg
linda.fredriksberg@annomuseum.no
480 48 094

Du kan også spørre noen du stoler på om hjelp til å melde fra til oss.

Ingen skal utsettes for gjengjelding ved å varsle om trakassering eller andre kritikkverdige forhold.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1